Opinnot

PERUSOPINNOT (20 ov):

LUONTAISLÄÄKETIEDE (4 ov):

LLT I, LUONTAISLÄÄKETIEDE I (2 ov)

books

Tavoitteet: Opiskelija tuntee lääketieteen ja luontaislääketieteen historiaa ja tunnistaa nykyisen hoitokulttuurimme juuret menneisyydessä. Opiskelija ymmärtää ja eri hoitokulttuurien välittämää ihmiskuvaa. Hän osaa vertailla terveys- ja sairauskäsitteitä länsimaisen lääketieteen ja luontaislääketieteen näkökulmasta.

Opiskelija tietää yleisimmät luontaislääketieteen hoitomuodot, ja ymmärtää niiden perusteet ja käytön. Opiskelija tuntee luontaishoitoalan liittyvää lainsäädäntöä ja ymmärtää salassapidon juridisen merkityksen. Opiskelija on tutustunut LKL:n toimintaan.

Sisältö: Lääketieteen ja luontaislääketieteen historiaa ja asema nykyaikana. Lääketieteellinen ja luontaislääketieteellinen ihmiskuva sekä näkemys terveydestä ja sairaudesta. Eri luontaisterapiamuodot: akupainelu, alexander-tekniikka, aromaterapia, aston hieronta, autogeeninen harjoittelu, Bachin kukkaterapia, Do-in, eurytmia, grafoterapia, hahmoterapia, iirisdiagnostiikka, kinesiologia, magneettiterapia, moksibustio, reiki, sikiörefleksiterapia, vesihieronta jne. Luontaisterapioiden perusteet. Terveydenhuollon ja luontaishoitoalan valvonta ja vastuu: ammattihenkilöstön valvonta, salassapito, potilasvahinkolaki, kuluttajansuojalaki, laki potilaan oikeuksista, perustuslaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, omavalvonta, eri toimijoiden näkemykset valvonnasta ja vastuusta, tilanne pohjoismaissa ja EU:ssa. LKL:n tavoitteet, toiminta ja terapeuttirekisteri.

LLT II, LUONTAISLÄÄKETIEDE II (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee naturopatian historiaa sekä sen aseman nykypäivänä. Hän osaa kertoa tunnetuista naturopaattisista hoitomuodoista, hoitojen pääperiaatteista ja käytöstä sekä alan koulutusmahdollisuuksista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Opiskelija ymmärtää terveellisen ja luonnonmukaisen ravinnon merkityksen terveyden hoidossa ja tunnistaa vastuunsa terveellisten ravitsemustottumusten edistämisessä.
Sisältö: Naturopatian historiaa Euroopassa ja Amerikassa. Naturopatian nykyasema ja ideologia. Alan tutkimus ja kehitys. Naturopaattiset hoitomuodot: paasto- ja puhdistusterapiat, ravintoterapia, hivenravintoterapia, homeopatia, fytoterapia, luontaistuotteet, hydroterapia ja manipulatiiviset terapiat. Hoitojen pääperiaatteet. Alan koulutus kotimaassa ja ulkomailla.

PERUSLÄÄKETIEDE (16 ov):

KEMIAN KERTAUS
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee orgaanisen ja epäorgaanisen kemian perusteet.
Sisältö: Aineen rakenne. Kemiallinen reaktio ja kemialliset sidokset. Liuokset. Hapot ja emäkset.Orgaanisen ja epäorgaanisen kemian perusteet.

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA I-II (4 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee solun rakenteen ja toiminnan. Hän tunnistaa eri kudostyypit ja osaa nimetä niitä. Opiskelija tuntee luuston ja nivelet ja osaa antaa esimerkkejä niistä. Hän osaa selittää sydämen ja verenkiertojärjestelmän toiminnan ja tietää, mitä verenpaine tarkoittaa. Opiskelija osaa selittää ruoansulatusprosessin pääpiirteissään. Hän osaa kuvailla kuulo- ja näköaistien toimintaa. Opiskelija tuntee kipuaistin toimintaperiaatteen. Hän ymmärtää hormonien merkityksen ihmisen elinkaaren aikana. Opiskelija tuntee hengityksen fysiologian ja osaa ohjata asiakasta hengitykseen liittyen. Hän tuntee hermoston ja keskushermoston rakenteen ja toiminnan pääpiirteissään.
Sisältö: Kurssi I: Terminologiaa. Solu. Kudokset. Iho. Tuki- ja liikuntaelimet: luusto, lihakset, nivelet. Hermosto ja oppiminen. Kurssi II: Veri ja verenkierto. Imusuonisto ja elimistön puolustusreaktiot. Hengitys. Umpieritysjärjestelmä. Virtsaneritys ja nestetasapaino. Aineenvaihdunnan säätely ja lämmönsäätely. Lisääntyminen. Aistimustoiminnot. Vuorokausirytmi.

TAUTIOPPI I (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee lääketieteen ja tautiopin yleisterminologian ja osaa määritellä terveyden ja sairauden. Opiskelija tuntee julkisen terveydenhuollon rakenteet ja ymmärtää kansanterveystyön perusteet. Opiskelija ymmärtää ympäristön ja terveyden välisen yhtyeden ja osaa antaa esimerkkejä sairauksien sisäisistä ja ulkoisista syistä. Opiskelija tuntee yleisimpiä sydän- ja verenkiertoelimistön sekä imusuoniston sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn.
Sisältö: Lääketieteen ja tautiopin terminologiaa. Terveyden/sairauden määritelmä. Kansanterveys. Ympäristö ja terveys. Soluvaurio/solukuolema. Infektio/inflammaatio. Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet: sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, verenpainetauti, rytmihäiriöt jne. Veri- ja imusuonien sairaudet. Verisairaudet: anemiat, verenvuotohäiriöt. Lymfaattisen järjestelmän sairaudet: lymfoomat ja leukemiat.

TAUTIOPPI II (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpiä hengityselinten, ruuansulatuselimistön ja haiman sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Hänellä on perustiedot immuunijärjestelmästä ja -vasteesta sekä infektiosairauksista. Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen asiakastyössä ja osaa huomioida sen myös omassa toiminnassaan.
Sisältö: Hengityselinten sairaudet: COPD, keuhkokuume, astma, uniapnea jne. Ruoansulatuselimistön sairaudet: ruokatorven, mahalaukun ja suoliston sairaudet kuten keliakia ja crohnin sairaus. Haiman sairaudet: diabetes, metabolinen oireyhtymä, haimatulehdus ja -syöpä. Immuunijärjestelmä. Immuunivaste: allergiat ja autoimmuunisairaudet. Infektiosairaudet. Aseptiikka ja hygienia asiakastyössä. Tartuntariskit.

TAUTIOPPI III (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpiä maksan, sappirakon ja munuaisten sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Hänellä on perustiedot hormoni- ja aineenvaihduntasairauksista sekä urologisista ja gynekologisista sairauksista. Hän osaa turvallisesti ohjata raskaana olevaa tai raskautta suunnittelevaa asiakastaan. Opiskelija tuntee lääkeaineopin ja toksikologian perusteet.
Sisältö: Maksan sairaudet: rasvamaksa, maksakirroosi, maksatulehdukset ja maksan kasvaimet. Sappirakon sairaudet: sappikivet ja sappirakon tulehdus. Munuaisten sairaudet: munuaisten vajaatoiminta, verenpaine ja diabetes. Hormoni- ja aineenvaihduntasairaudet: kilpirauhasen vajaatoiminta jne. Lääkeaineoppi ja toksikologia: lääketyypit, lääkkeiden annostelu ja vaikutukset sekä erityskysymykset.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Lääkehoidon ABC (Tuomi) & Sisätaudit (Vauhkonen & Holmström) + opintomoniste
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)

RAVINTONEUVOJAKOULUTUS / AINE- JA ERIKOISTUMISOPINNOT (32 ov)

ALO, ALOITUSKURSSI, JOHDATUS RAVINTOTERAPIAAN (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee maamme terveys/sairaustilanteen sekä sen kustannusvaikutukset. Hän tuntee suomalaisten ravitsemustottumukset ja ravitsemusvirheet sekä niiden terveysvaikutukset. Opiskelija hallitsee terveellisen ravitsemuksen ja ravintoterapian perusteet sekä ymmärtää niiden roolin terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Opiskelija tuntee viralliset ravitsemussuositukset Suomessa ja tärkeimmissä kulttuurimaissa. Hän muistaa kansainvälisessä hoitokäytännössä kauan sovellettujen ravitsemusohjelmien erityisominaisuudet ja ymmärtää niiden käsite-erot viralliseen ravinto-oppiin verrattuna.
Sisältö: Suomen terveystilanne, elintasosairaudet ja niiden kustannukset. Suomalaisten ravitsemustilanne, ravitsemusvirheet ja niiden yhteydet sairastuvuuteen. Terveellisen ja terapeuttisen ravitsemuksen perusteet sekä aterioiden koostamisen periaatteet. Viranomaissuositukset ja niiden arviointia. Ravinnon lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset. Pääravintoaineiden tehtävät ja hivenravintoaineiden erityismerkitys. Erilaisia terapeuttisia ruokavaliojärjestelmiä ja niiden käyttö. Kansainvälisessä luontaislääketieteellisessä hoitotyössä omaksutut ravintoterapeuttiset periaatteet ja käsitteet: tuoreravintoentsyymien merkitys, ruokien laatuluokitus (prof. Kollathin mukaan), happo-emästasapaino, ruokien yhdistelysääntö, vuorokausirytmi ja välipalakysymys, limaa muodostavien ruokien teoria, lehmänmaidon sopivuus ihmisravinnoksi ja mahdolliset haitat, glykemiaindeksin sekä glykeemisen kuorman merkitys, rasvojen laatukysymys, paaston ja detoksikaation merkitys, paksusuolen toiminnan erityismerkitys.

RO I, RAVINTO-OPPI I (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee pääravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Opiskelija on perehtynyt ruuansulatuselimistön rakenteeseen ja toimintaan. Hän hallitsee yleisen aineenvaihdunnan perusteet.
Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Pääravintoaineet: hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit. Kuidut. Alkoholi ja vesi. Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta: suuontelo, nielu ja ruokatorvi, mahalaukku, maksa, haima, ohutsuoli, paksusuoli ja vatsakalvonontelo. Elimistön kuljetusjärjestelmät: verenkiertoelimistö, keuhkot, imusuonisto ja munuaiset. Ruuansulatuksen eri vaiheet: ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastoituminen ja eritys. Aineenvaihdunnan perusteet: glukoosi-, rasva-ainetasapaino- ja valkuaisainetasapaino. Vesitasapaino. Yleisen aineenvaihdunnan ja kasvun säätely.

RO II, RAVINTO-OPPI II (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee hivenravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Hän on perehtynyt hivenravintoaineiden aineenvaihdunnan perusteisiin ja ymmärtää niiden roolin elimistön hyvinvoinnille.
Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Hivenravintoaineet: rasva- ja vesiliukoiset vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet. Antioksidantit. Ravintoaineiden imeytyminen ja imeytymiseen vaikuttavat tekijät. Ravintoainepuutokset ja puutostilat. Elimistön: happo-emästasapaino, natrium-kaliumtasapaino, kalsium-fostaattitasapaino, rautatasapaino jne. Synergiset ja antagonistiset vaikutukset. Annostustoleranssit.

RO III, RAVINTO-OPPI III (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee eri ikäryhmien ja erityisryhmien ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat sekä osaa soveltaa tietämystään neuvonta- ja terapiatyössä. Opiskelija on perehtynyt odottavien ja imettävien äitien sekä imeväisten ravitsemukseen ja osaa ohjata heitä ravitsemusta koskevissa kysymyksissä. Opiskelija tuntee erilaisia ravitsemuskulttuureja ja hänellä on valmiudet kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita heitä kunnioittavalla tavalla.
Sisältö: Imeväisikäisten ravitsemus: täysimetys ja osittainen imetys, äidinmaidonkorvikkeet, siemen- ja viljamaidot, erityiskysymykset. Lasten ja nuorten ravitsemus sekä siihen liittyvät ongelmat kuten ylipaino ja syömishäiriöt. Odottavien ja imettävien äitien ravitsemus: energian ja ravintoaineiden tarve, suojaravintovalmisteet ja niiden käyttö. Raskaudenajan erityisongelmat ja -kysymykset: raskaudenaikainen painonnousu, pahoinvointi, ummetus ja närästys, mieliteot ja ruokavastenmielisyydet. Odottavien ja imettävien äitien sekä imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ravitsemussuositukset (STM). Kasvisruokavalio (MLL) ja vegaaniruokavalio (Vegaaniliitto) raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana. Pienen lapsen ravitsemus antroposofisesta näkökulmasta. Ikääntyvien ravitsemus: ravitsemusongelmat ja -haasteet, erityiskysymykset. Kasvisruokavaliot ja etniset ruokavaliot.

RO IV, RAVINTO-OPPI IV (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee urheilu- ja liikuntaravitsemuksen perusteet ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän tuntee eri liikuntamuotojen ja ravinnontarpeen/kulutuksen välisen yhteyden ja osaa suunnitella liikunnanharrastajan ruokavalion. Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen painonhallinnassa ja laihdutuksessa. Hän osaa hyödyntää tietokoneavusteista ravintolaskentaohjelmaa ravinnon tarpeen ja kulutuksen arvioinnissa. Hän tuntee kehonkoos-tumuksen muutosten taustalla olevat tekijät ja hänellä on valmiudet ohjata painonhallintakursseja.
Sisältö: Liikkujan/urheilijan ruokavalio erityispiirteet. Eri liikuntamuotojen asettamat ravitsemusvaatimukset. Ateriarytmi. Nestetasapaino. Liikuntaan valmistava/liikunnanaikainen/ ja liikuntasuorituksen palauttava ravinto. Erityisruokavaliot ja liikunta. Energia- ja suojaravintoaineiden rooli urheilusuoritusten parantamisessa. Ravintolisät.

RTP I, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET I (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee merkittävimmät kokonaisruokavaliotutkimukset vuosilta 1850-1970 ja ymmärtää ravitsemuksen ja terveyden välisen yhteyden. Hän osaa erotella terveyttä edistävät ja terveyttä ehkäisevät ravitsemustottumukset. Opiskelija tuntee länsimaisten/suomalaisten yleisimmät ravitsemusvirheet sekä niiden erilaiset ratkaisumahdollisuudet.
Sisältö: Kotimaiset ja kansainväliset kokonaisruokavaliotutkimukset. Ravitsemuksen ja terveyden välinen yhteys tutkimusten valossa. Jalostettujen hiilihydraattien, runsaan rasvan, proteiinien ja suolan vaikutukset terveyteen. Tuoreravinnon yhteys terveyteen. Ravitsemusvirheet ja niiden lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset. Elimistön kuonaantuminen ja vierasaineet (AGE-tuotteet, amyloidi). Autointoksikaatio. Lehmänmaidon haittavaikutuksia. Puutostilat ja niiden korjaaminen.

RTP II, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET II (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kotimaiset ja kansainvälisesti tunnetut terapiaruokavaliot ja pystyy arvioimaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Hän pystyy perustellusti laatimaan terveellisen ruokavalion yleissuositukset.
Sisältö: Kansainvälisesti tunnetut terveys- ja terapiaruokavaliot: Historialliset ravintosuuntaukset kuten ayurveda, kiinalainen lääketiede, makrobiootiikka ja Kreikan antiikin lääketiede. Eurooppalaiset ravintosuuntaukset kuten Bircher-Benner, vegaani ja Waerland; Amerikkalaiset ruokavalio-ohjelmat kuten Atkins, elävä ravinto, Painonvartijat jne. Hiilihydraattirajoitteiset dieetit kuten (Bernstein, ENE, fat flush jne.). Viralliset ravintosuositukset: Aasialainen ja Amerikalainen sekä Harwadin ruokapyramidi, suomalaiset ravitsemussuositukset, vuosituhannen ruokaympyrä, välimeren ruokapyramidi. Terapiatyössä käytettävät suositukset ja ateriamallit.

SRA, SUOMALAISTEN RAVITSEMUS (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee suomalaiset ravitsemussuositukset, niiden taustan, tavoitteet ja kohderyhmän. Opiskelija tuntee suomalaisten ravitsemuskäyttäytymiseen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet. Hän osaa koota ravitsemussuositusten pohjalta terveellisen ateria- ja ruokavaliokokonaisuuden. Opiskelija osaa tarvittaessa hyödyntää ravintovalmisteita ja täydennettyjä elintarvikkeita ruokavalion tukena. Hän tuntee suomalaiset liikuntasuositukset.
Sisältö: Suomalaiset ravitsemussuositukset: tausta, tavoitteet ja kohderyhmä. Suomalaisten ravitsemus ja ravitsemusongelmat. Energia- ja suojaravintoaineet, niiden tarve ja suositukset. Ruokasuola. Alkoholi. Ruoka-aineiden valinta ja ruokavalion koostaminen. Ateriarytmi. Nesteen merkitys ja tarve. Ravintovalmisteet ja täydennetyt elintarvikkeet. Suomalaiset liikuntasuositukset: liikunta ja terveys, liikunnan määrä ja laatu.

RTP III, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET III (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee ruoka-aineopin perusteet. Hän tuntee ruoka-aineryhmät sekä ruoka-aineiden ravitsemukselliset ja terapeuttiset ominaisuudet. Opiskelija osaa hyödyntää ravitsemustietämystään erilaisten ravitsemusongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Hän osaa laskea ruoka-aineiden ja ateriakokonaisuuksien glykeemisen kuorman. Opiskelijalla on perustietämys lisäaineista ja hän osaa valita luonnollisia terveyttä tukevia ruoka-aineita.
Sisältö: Ravitsemussuositukset. Ruoka-aineoppi ja ruoanvalmistusmenetelmät. Ruoka-aineet: vihannekset, juurekset, sienet, levät, hedelmät ja marjat, viljat, palkokasvit, siemenet ja pähkinät ja eläinkunnan tuotteet sekä niiden ravintoainepitoisuudet. Ruokien ja juomien terapeuttiset vaikutukset sairausryhmittäin ja ruoka-aineittain. Candidan ja keliakian ravitsemushoito. Glykeeminen indeksi ja kuorma. Lisäaineiden merkitys: E-koodit ja niiden tulkitseminen.

RTP IV, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET IV/TERAPIARUOKIEN VALMISTUS (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kasvisruoanvalmistuksessa käytettävät ruoka-aineet ja osaa hyödyntää niitä terveys- ja terapiaruoan valmistuksessa. Opiskelija osaa hyödyntää tuoreruokaa monipuolisesti ruoanvalmistuksessa. Hänellä on kokemusta erilaisista ruoanvalmistusmenetelmistä ja hän hallitsee ruoanvalmistuksen yleislaitteiden ja -välineiden käytön. Hän osaa toimia hygieenisesti ja ympäristöystävällisesti keittiössä.
Sisältö: Terveys- ja terapiaruoat. Ruoka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö. Tuoreravinnon merkitys ja monipuolinen käyttö. Elävän ravinnon keittiö. Siementen, viljojen/gluteiinittomien viljojen, palkokasvien ja kasvisten käyttö: padat, kastikkeet, murekkeet, pihvit, pyörykät, keitot, juustot ja maidot, (tuore)puurot, leivät, kakut, salaatit, pirtelöt ja makeiset jne. Hedelmien ja marjojen käyttö: kakut, piirakat, makeiset jne. Mausteiden ja makeutusaineiden käyttö. Ruoka-aineiden terveysvaikutukset. Ruoka-aineiden korvaaminen ja yhdistely. Ruoanvalmistuksen välineet ja laitteet. Ravitsemushygienia.

RT-I, RAVINTOTERAPIA-I (Paasto- ja puhdistusterapiat) (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää paaston ja detoksikaation sekä katabolisen aineenvaihdunnan perusteet. Hän tuntee yleiset paasto- ja detoksikaatiomenetelmät, ymmärtää niiden terapeuttiset vaikutukset ja osaa soveltaa niitä erilaisten oireiden ja ongelmien hoidossa. Opiskelija ymmärtää paksusuolen kuonaantumisen ja sen puhdistamisen merkityksen terveydelle. Hän hallitsee erilaiset paksusuolen puhdistusmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä erilaisten oireiden hoidossa.
Sisältö: Paaston määritelmä ja paaston syitä. Paasto- ja puhdistusterapioiden perusteet, tavoitteet ja käytännön toteutus. Paastoaineenvaihdunta ja sen säätely. Erilaisia paastomenetelmiä ja niiden käyttöalueita. Paaston kontraindikaatiot. Aineenvaihdunnan ja maksan puhdistuksen periaatteet ja maksan faasien aineenvaihdunta detoksikaation aikana. Detoksikaatio-ohjelmat ja niiden käytännön toteutus erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Paksusuolen puhdistusmenetelmät, niiden toteutus ja käyttö. Paaston ja puhdistusterapioiden vaikutuksia tutkimusten valossa. Paasto ja puhdistus terveyden tukijana ja edistäjänä.

RT II, RAVINTOTERAPIA II (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee luontaistuotealan historiaa sekä aseman nykypäivänä. Hän tuntee keskeisimpiä itsehoidossa ja terapianeuvontatyössä käytettäviä luontaistuotteita sekä niiden merkityksen ja annostelun erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Opiskelija tuntee Suomen lääkelainsäädännön ja rohdoslainsäädännön pääkohdat. Hän on perehtynyt lääkkeiden ja luontaislääkkeiden vaikutuskanaviin sekö yhteisvaikutuksiin ja osaa ohjata asiakastaan luontaislääkkeiden käytössä.
Sisältö: Luontaistuotealan historiaa ja asema tänään. Luontaistuoteryhmät: 1. Luontaiselintarvikkeet. 2. Ravintolisät: yrtti- ja kasvivalmisteet, vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, rasvahappovalmisteet, probiootit ja prebiootit, mehiläistuotteet, sienivalmisteet, eläinperäiset ravintolisät, aminohappovalmisteet ja entsyymivalmisteet; 3. Lääkelain alaiset tuotteet: kasvirohdosvalmisteet/perinteiset kasvirohdosvalmisteet sekä homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet. Luontaistuotteiden merkitys ja annostelu erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Luontaistuotteet itsehoidossa ja terapianeuvontatyössä. Lääke-, rohdos, ja elintarvikelainsäädäntö. Lääkkeiden ja luontaislääkkeiden yhteisvaikutukset.

RT – III A, RAVINTOTERAPIA – III A ( 2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää suoliston terveyden merkityksen koko kehon toiminnalle ja   kuinka heikentynyt ruuansulatus heijastuu koko suoliston terveyteen. Hän osaa yhdistää suolistohäiriöt monien sairauksien ja oireiden syntyyn kuten; iho-ongelmat, tulehdukset, reuma, krooninen väsymys, neurologiset oireet. Opiskelija tuntee ruoansulatushäiriöiden ja ongelmien sekä imeytymishäiriöiden syntymisen syyt ja tunnistaa niistä johtuvat puutosoireet ja oireilun. Hän osaa
käytännön ravintoterapeuttisen hoidon ja ennaltaehkäisyn sekä sopivien ravintolisien valinnan ja
merkityksen näiden ongelmien hoidossa. Erityisesti tarkastellaan viimeaikaisten tutkimusten valossa maitohappobakteerien roolia terveyden palauttamisessa ja ylläpitämisessä.
Sisältö: Ruuansulatuskanavan häiriöiden oireet, syntymekanismit sekä ravintoterapeuttiset ehkäisy- ja hoitomenetelmät: mahahaava, helikobakteeri, imeytymishäiriöt, IBS (ärtyneen suolen oireyhtymä), kaasunmuodostus, ilmavaivat, turvotus, ripuli, ummetus, allergiat ja intoleranssit,suoliston bakteerikannan epätasapainotilat (dysbioosi) ja niiden ilmenemismuodot, alhainen suolahappopitoisuus sekä ruuansulatusentsyymien puutos. Teoreettinen tausta, kyselylomakkeiden käyttö sekä käytännön hoitomenetelmät. Maitohappobakteerien merkitys terveydelle sekä erityisesti oikeiden maitohappobakteerivalmisteiden valinta markkinoilla olevista monista tuotteista.. Ruuansulatuskanavan häiriöistä aiheutuvat mahdolliset puutosoireet ja niiden ehkäisy sekä tarvittavien ravintolisävalmisteiden valinta ja annostelu. Kurssilla sivutaan myös viimeisimpiä tietoja suoliston terveyden ja ns. neurotoksiinien yhteydestä lasten neurologisiin ongelmiin kuten autismi jne.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Power point luennon kopiot ja täydennysmateriaalia

PÄT-I, PÄTEVÖITYMINEN I (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee metabolisen oireyhtymän ja osaa määritellä siihen liittyvät terveysongelmat. Hän ymmärtää verensokerin ja painonhallinnan säätelyn perusteet. Opiskelija tuntee glykeemisen indeksin ja osaa laskea aterioiden glykeemisen kuorman sekä ravintoarvot.
Hän osaa määrittää vitamiinien ja hivenaineiden tarpeen sekä annostelun. Opiskelija tuntee yleisimmät kehon massan määritysmenetelmät, osaa mitata kehon massan ja hallitsee sen muokkauksen periaatteet ja sovellusaiheet. Hän osaa käyttää taulukkoja sekä tietokoneohjelmia ruoan/ruokavalion ravintoarvojen laskemisessa. Opiskelija tuntee terapiavastaanottokäytännöt ja hoito-ohjelmien laatimisen periaatteet eri oireryhmien tapauksessa.
Sisältö: Insuliiniresistenssin ja metabolisen oireyhtymän tunnusmerkit sekä riskin määrittäminen kyselytestein. Verensokerin säätely ja siihen vaikuttavat tekijät. Hypoglykemiatilojen määrittäminen, tunnistaminen sekä kyselytestien käyttö. Glykeeminen indeksi, glykeemisen kuorman merkitys ja määrittely. Verensokerin vaikutus hormonisäätelyyn. Hivenravintopuutosten ja lisäravinneannostusten määrittäminen sekä hivenravintotäydennysten annostusohjeet. Yleiset laboratoriotestit, niiden viitearvot ja selitykset. Kehon massan mittaus- ja määritysmenetelmät sekä niiden käyttö. Laihdutuksen, painonhallinnan sekä kehon massan muokkauksen ohjaus ruokavalion laatumenetelmällä sekä kcal- ja glykemiakuormien rajoitusmenetelmillä. Taulukkokirjojen ja tietokoneohjelmien käyttö ruoan ravintoarvojen laskennassa. Ohjeet metabolisen oireyhtymän potilasharjoittelua varten. Vastaanottotilanteen ja hoito-ohjelmien yleiset periaatteet sekä hoito-ohjelmien laadinta.

PÄT-II, PÄTEVÖITYMINEN II (2 ov)
Tavoitteet: Hän tuntee mm. terapeutin vastuun ja velvollisuudet sekä terapeuttitoiminnassa huomioitavat säännöt ja periaatteet. Opiskelija hallitsee yleis- ja erikoiskyselykaavakkeiden käytön sekä potilastietojen arkistoinnin. Hän osaa varautua toimimaan odottamattomissa tilanteissa ja tietää, milloin potilas on ohjattava muuhun hoitoon. Opiskelija hallitsee yleisimpien ja lievien maha-suolikanavan häiriöiden hoidon perusteet.
Sisältö: Menestyksekkään yritystoiminnan luominen ravintoneuvojan/terapeutin työssä. Päämäärien asettaminen, niiden saavuttaminen. Asiakastyöstä veloittamisen periaatteet. Käytännön vastaanottotoiminnan harjoittaminen ja parhaat menetelmät sen toteuttamiseen. Voimavarojen ja resurssien säästäminen sekä tehokas hyödyntäminen. Tiedon kerääminen asiakkaalta, kyselykaavakkeiden käyttö, seurantakäyntien jaksotus ja potilaskontaktien ylläpitäminen. Lääke- ja yrttivalmisteiden sekä täydennysravinteiden yhteensopivuus, potilasturvallisuus. Potilaan ohjaaminen terveydenhuollon palveluiden pariin tarvittaessa. Terapeutin vastuu ja velvollisuudet sekä kansainväliset ravintoterapialiiton säännöt ja periaatteet. Odottamattomiin tilanteisiin varautuminen sekä muut terapiatyössä huomioitavat asiat. Refluksitaudin, laktoosi-intoleranssin, keliakian, suolistodysbioosin sekä hiivainfektioiden tausta, hoidon yleiset periaatteet sekä käytännön terapiatyöskentely ruokavalioiden, täydennysravinteiden sekä luontaistuotteiden avulla. Harjoitteluohjeet potilastöitä ja diplomityötä varten.

PÄT-III, DIPLOMIKURSSI III (4 ov)
Tavoitteet: Oppilas tuntee nälän ja kylläisyyden psyko-fysiologisen taustan. Hän tunnistaa ravintoriippuvuuksien oireet ja niiden esiintymisen. Oppilas tuntee makeanhimon ja sokeririippuvuuksien hallintaan vaikuttavat tekijät ja osaa ohjata asiakkaita oireiden hallinnassa.
Hän ymmärtää hormonisäätelyn merkityksen ravintoterapiassa. Oppilas osaa käyttää tehokkaasti hoito-ohjelmia potilastyössä asiakkaan edellytykset ja toivomukset huomioonottaen.
Sisältö: Nälän ja kylläisyyden psyko-fysiologiaa. Syömishäiriöiden syntymekanismit. Aivojen palkitsemisjärjestelmät ja niiden toiminta. Ruokariippuvuuksien kehittyminen ja makeanhimon fysiologiaa. Rasvojenkäytön ongelmat. Proteiinit kylläisyyttä tukevana ravintoaineena. Miesten ja naisten lihavuusongelman taustatekijät. Ravinnon energiankulutusta edistävät tekijät. Ateria- ja vuorokausirytmin merkitys. Sokeriyliherkkyyden ja sokeririippuvuuden syntymekanismit, hoidon perusteet ja hoito-ohjelmien laadinta. Verensokerin ja painonhallinnan rooli kehon hormonisäätelyssä ravintoterapeuttisin keinoin. Eikosanoidien erityismerkitys ravintoterapiassa, erityisesti metabolisen oireyhtymän ja ylipainon hallinnassa. Oppilaiden yksilöllinen potilasharjoitustöiden purku sekä ryhmäpalautekeskustelut. Tarkennetut ohjeet potilastyöskentelyn psykologiaan sekä hoito-ohjelmien rakenteisiin ja vaiheistukseen. Diplomien jako valmistuvien oppilaiden osalta.

Aine- ja erikoistumisopinnot /Ravintoterapeuttikoulutus

RT-III B, RAVINTOTERAPIA III B (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija syventää kurssilla RT-IIIA opittua. Hänellä on selkeä ymmärrys ruuansulatuselimistön ja ohutsuolen häiriötiloista sekä niiden yhteydestä terveyteen. Opiskelija osaa tulkita erilaisia ravintotestejä ja oireita. Hän osaa valita sopivat ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät eri häiriötilojen hoitoon. Opiskelija ymmärtää ruokavalion ja lisäravinteiden roolin ruuansulatuskanavan terveyteen liittyvien ongelmien hoidossa.
Sisältö: Ruuansulatuskanavan häiriöt: bakteeri- ja hiivakannan häiriöt, suolistoloiset, suoliston immunologia ja immuunipuolustuksen häiriöt sekä niiden rooli suolistoperäisissä sairauksissa ja laajemmin terveyden ylläpidossa, suoliston seinämän lisääntynyt läpäisevyys, divertikkelit. Ruuansulatuskanavan häiriöiden oireet, syntymekanismit, ehkäisy ja ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät. Sappirakon rooli ruuansulatuselimistön terveydelle. Sappikivien ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät. Maksan detoksifikaatio sekä faasien I ja II merkitys ja toiminta. Maksan toiminnan tukeminen ravintoterapeuttisin hoitomenetelmin.

RT- IV, RAVINTOTERAPIA – IV ( 2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ravinnon merkityksen hormonitasapainoon. Hän tietää nykyään yleisesti lisääntyneiden hormoniepätasapainotilojen sekä hedelmällisyyden heikkenemisen ja hormonaalisten sairauksien syyt. Oppilas osaa ennalta ehkäistä hormoniepätasapainon syntymistä ja tukea jo syntyneiden epätasapainotilojen palauttamista ja säilyttämistä ravinnon avulla. Hän ymmärtää myös suoliston ja maksan roolin tässä yhteydessä sekä miten hormoniperäiset ongelmat liittyvät erilaisiin tulehduksiin.
Kurssi opettaa miten ympäristössä ja ruuassa esiintyvät monet kemikaalit vaikuttavat häiritsevästi elimistön hormonien toimintaan. Oppilas ymmärtää miten raskasmetallit ja ympäristökemikaalit lisäävät riskiä sairastua moniin sairauksiin kuten lihavuus, syövät ja lisääntymishäiriöt. Hän tietää ympäristömyrkkyjen vaikutuksen mm. raskauden aikana. Opiskelija osaa suunnitella naisten hormonitasapainoa tukevan ravinto-ohjelman. Hän ymmärtää myös stressin ja henkisen tilan merkityksen hormonitasapainon kannalta. Opiskelija ymmärtää perimän vaikutuksen sekä raskauden aikaisen ravitsemustilan merkityksen syntyvän lapsen terveyteen.
Sisältö: Kurssilla perehdytään hormonitasapainoon sekä hormoniperäisiin ongelmiin ja niiden käytännön ravintoterapeuttiseen hoitoon: ravinnon merkitys hormonitasapainossa, suoliston, maksan ja tulehdusten merkitys hormonitasapainossa, ympäristökemikaalit ja raskasmetallien vaikutus siihen. Hormonitasapainoa tukevat ravintolisät ja erityiset ruoka-aineet.
Naisten hedelmällisyyden tukeminen – elimistön valmistaminen raskauteen, raskaudenaikainen immunologia, raskaudenaikaiset ongelmat, raskauden jälkeinen ravitsemustila, raskauden jälkeinen masennus, PMS oireet, endometrioosi, kystat, fibroidit, PCO(S), lapsettomuus, menopaussi, kuukautishäiriöt ja niiden taustalla olevia aineenvaihdunnallisia häiriöitä – kivuliaat kuukautiset, kuukautisten puuttuminen (amenorrea), runsaat kuukautiset, epäsäännölliset kuukautiset, yleinen hormonitasapaino, hormonitoimintaa tukevat ravintoaineet ja ravintolisät, naishormonit ja kokeet, tunteiden vaikutus hormonitasapainoon. Miesten hedelmällisyyden tukeminen, miehen rooli raskaudessa, sperman laadun parantaminen ja tukeminen.

RT V, RAVINTOTERAPIA – V (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää lisämunuaisten ja kilpirauhasen toimintaan liittyvät ongelmat, syntymekanismit ja ravintoterapeuttiset hoitokeinot. Hänellä on perustiedot kroonisen väsymyksen oireyhtymästä. Hän ymmärtää sen syntymekanismit, tunnistaa yleisimmät oireet ja hallitsee sen ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät. Oppilas tuntee masennuksen mahdollisia fysiologisia taustatekijöitä ja hallitsee niiden ravintoterapeuttisen hoidon.
Sisältö: Lisämunuaisten toiminta ja erityisesti kortisolin rooli pitkäaikaisissa stressitiloissa. Lisämunuaisten toimintahäiriöt ja niiden hoito. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta, merkitys terveydelle sekä hoito ravintoterapeuttisin keinoin. Kroonisen väsymyksen oireyhtymä ja hoito ravintoterapeuttisin menetelmin. Mitokondrioiden rooli kroonisen väsymyksen oireyhtymän hoidossa. Masennukseen vaikuttavat tekijät ja niiden hoito ravintoterapian avulla.

RT- VI, RAVINTOTERAPIA VI (2 ov)
Tavoitteet: Oppilas ymmärtää ikääntymisprosessin syntymisen ja kulun syntymästä vanhuuteen sekä sen yhteyden perimään ja elämäntapoihin. Hän tietää miten kehon ikääntymistä, rappeutumista sekä vanhuusiän ennen aikaista sairastumista voi ehkäistä ja hidastaa. Oppilas osaa ikääntymisen yhteydessä syntyvien vaivojen ja sairauksien luonnollisen sekä ravintoterapeuttisen ehkäisyn ja hoidon. Hän tietää optimaalista elinvoimaa ja nuorekkuutta ylläpitävän sekä ennenaikaista vanhenemista ehkäisevän ravinnon sekä tukiravinteiden erityispiirteet.
Sisältö: Kehon rappeutumiseen ja vanhenemiseen vaikuttavat tekijät: happiradikaali – antioksidant-titeoria, kaloreiden rajoittamisteoria, Hayflick teoria ja telomeeriteoria. Ikääntymisen biologiset merkit sekä vaikutus kehon järjestelmiin ja elimiin. Energia-aineenvaihdunnan, suoliston toiminnan sekä immuunipuolustuksen heikkeneminen ja erilaiset tulehdusreaktiot. Miten nämä vaikuttavat kehon eri toimintoihin, ylipainoon, aikuisiän diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään, sydän-verisuoni- ja tulehdussairauksiin,  syöpiin, sekä luuston kuntoon ja osteoporoosiin. Ennenaikaista rappeutumista ja vanhenemista hidastavan ruokavalion erityispiirteet. Hoitavan terapeuttisen erityisruokavalion rakentaminen sekä täydennys- ja tukiravinteiden valinta ja käyttö em. ongelmien ravintoterapeuttisessa hoitamisessa. Kurssilla sivutaan myös painonhallintaa.
Suoritustapa: Luennot, tentti
Oppimateriaali: Power point luennon kopiot sekä täydennysmateriaali
Opettaja: Riikka Haikonen
RT- VII, RAVINTOTERAPIA VII (2 ov)
Tavoitteet: Kurssilla käsitellään mielenterveyttä ravitsemuksen kannalta, aivojen terveyttä ja ravitsemusta sisältäen: masennus, hermostuneisuus, addiktiot, jotkin syömishäiriöt, hyperaktiivisuus, ADD/ADHD, muistille tärkeät ravintoaineet, aivoja vanhentavat tekijät, alzheimerin tauti. Kurssilla käydään läpi myös välittäjäaineita, tärkeitä rasvahappoja ja niiden aineenvaihduntareittejä sekä homokysteiinin merkitys.
Suoritustapa: Luennot, tentti
Oppimateriaali: Power point luennon kopiot ja täydennysmateriaali
Opettaja: Riikka Haikonen

FT, FYTOTERAPIA ( 2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija osaa hakea kasvimonografioita, ymmärtää monografioiden rakenteen, näytön laadun, osaa erottaa laadullisia eroja monografioiden välillä. Opiskelija kykenee soveltamaan kasvimonografioiden antamia tietoja omassa työssään.
Sisältö: Kasvimonografiat sisältävät rohdoskasvien kansanomaisen, perimätietoon pohjautuvan käyttötiedon, eritasoisiin tutkimuksiin perustuvat vaikutukset ihmisen terveyteen ja sairauksiin. Monografioissa esitetään kasvirohdosten tunnettuja vaikutusmekanismeja tai käyttöön liittyviä havaintoja, rohdos-rohdos- ja rohdos-lääke yhteen/epäyhteensopivuudet, tunnetut/mahdolliset haittavaikutukset, mahdolliset tutkimusnäytön tasot, tutkimusyhteenvedot, mahdolliset tutkimuslyhennelmät ja kirjallisuusviittaukset.

NEUROLOGIA (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ääreis- ja keskushermoston sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien diagnostiikkaan, etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Opiskelija ymmärtää kivun ilmiönä.
Sisältö: Johdatus neurologiaan. Neurologiset oireet ja niiden tunnistaminen. Keskushermoston sairaudet: MS-tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia, aivoinfarkti, aistielinten sairaudet. Ääreishermoston sairaudet: mono- ja polyneuropatia. Neurologisten sairauksien hoitoperiaatteet. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet: kulumasairaudet, reumaattiset sairaudet, fibromyalgia, osteoporoosi. Kipu.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Neurologia (Palo et al.) & Kipu (Kalso & Vainio) + opintomoniste
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)
PSYKOLOGIA (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kehityspsykologiaan ja tuntee yleisimmät persoonallisuusteoriat. Hän ymmärtää psyykkisen itsesäätelyn ja minän puolustamisen mekanismeja. Hän hallitsee psykosomatiikan perusteet ja on tutustunut psykoterapian eri suuntauksiin. Hänellä on valmiudet huolehtia omasta jaksamisestaan hoitotyössä.
Sisältö: Kehityspsykologiaa: vastasyntyneen valmiudet, eri osa-alueiden kehitys sekä minän synty ja rakenne. Persoonallisuus: persoonallisuuden rakenne ja kehitys, persoonallisuusteoriat. Psyykkinen itsesäätely ja minän puolustusmekanismit. Psykosomatiikan perusteet. Psykoterapian suuntaukset ja vaikutusmahdollisuudet. Psykogeenisten oireiden tunnistaminen. Omasta jaksamisesta huolehtiminen.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Toivio/Nordling: Mielenterveyden psykologia + opintomoniste
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)
PSYKIATRIA (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee psykiatrian perusteet. Hän tuntee yleisimmät psyykkiset sairaudet ja hänellä on valmiudet kohdata mielenterveys-, päihde- ja huumeongelmainen asiakas sekä ohjata hänet tarvittaessa julkisen terveydenhuollon tai muiden hoitomuotojen pariin.
Sisältö: Persoonallisuushäiriöt. Ahdistuneisuushäiriöt: yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, fobiat, pakkoneuroosi jne. Mielialahäiriöt: masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Traumaatti-
set kriisit. Rajatilat. Dementia. Skitsofrenia. Alkoholiriippuvuus. Lääkeaineriippuvuus. Neuroottiset häiriöt: ahdistuneisuushäiriöt, pelot, pakko-oireiset häiriöt, dissosiaatiohäiriöt jne. Syömishäiriöt: anorexia, bulimia, binge eating disorder, ortorexia. Psykiatrisen potilaan kohtaaminen ja hoitoon ohjaaminen.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Psykiatria (Lönnqvist et al.) + opintomoniste
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)
LAB 1 LABORATORIOTESTIT (Nordic Labs)
Vapaaehtoinen jatkokoulutus.
LAB 2 LABORATORIOTESTIT (Nordic Labs)
Vapaaehtoinen jatkokoulutus
 ENSIAPUKOULUTUS EA 1 (Punainen Risti)
Vapaaehtoinen lisäkoulutus

1 thought on “Opinnot

  1. Hei olen kiinnostunut ja halukas oppia luontaislääketiedettä ja saada itselleni pätevyyden, miten ja missä pääsen tätä opiskelemaan? Tarvitseeko jotain pohjakoulutusta? Kiitos jo etukäteen!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.